Uluslararası kuruluşlara KDV istisnası

Yasal düzenlemeyle belirli şartlar altında, yapılan mal teslimi ve hizmet ifasının KDV'den istisna tutulduğu uluslararası kuruluşlara eklenen NATO ve NATO'ya bağlı fon ve ihtisas kuruluşları, KDV Genel Tebliği'ne de yansıtıldı.

18 Ağustos 2012 Cumartesi, 15:09
Abone Ol google-news

Maliye Bakanlığı'nın ''Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 120)'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Katma Değer Vergisi Kanunu uygulamasına ilişkin olarak bazı düzenleme ve açıklamaların yapılmasına gerek duyulduğuna yer verilen Tebliğde, KDV Kanunu'nun ilgili maddesi ile ''Birleşmiş Milletler (BM) temsilciliği, BM'ye bağlı program, fon ve özel ihtisas kuruluşları ile İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) resmi kullanımları için yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları, bunların sosyal ve ekonomik yardım amacıyla bedelsiz olarak yapacakları mal teslimi ve hizmet ifaları, bedelsiz mal teslimi ve hizmet ifaları ile ilgili mal ve hizmetlerin bunlara teslim ve ifası; finansmanlarının bu kuruluşlar tarafından karşılanması şartıyla ilgili kurum, temsilcilik, program, fon ve özel ihtisas kuruluşlarının Türkiye'deki faaliyetlerinin devamı veya ilgili kurumlara ilişkin uluslararası anlaşmaların yürürlükte bulunduğu süre içerisinde KDV'den istisna edildiği hatırlatıldı.

Tebliğde, aynı maddenin Bakanlığa verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 110 Seri No.lu KDV Genel Tebliği'nin ilgili bölümünde istisna düzenlemesinin işleyişine yönelik açıklamalara yer verildiği belirtildi. Uygulamaya tabii kurumların sayıldığı maddeye işaret edilen Tebliğde, 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilgili maddesi ile 15 Haziran 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan değişiklikle ''Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) temsilcilikleri ile bu Teşkilata bağlı fon ve özel ihtisas kuruluşları''nın da dahil edildiği aktarıldı.

Tebliğde, maddeye eklenen ikinci fıkra hükmü ile de söz konusu maddede düzenlenen istisnalar dolayısıyla yüklenilen vergilerin indirim konusu yapılmasına, indirim yoluyla telafi edilemeyen tutarların ise KDV Kanunu'nun hükümleri uyarınca talepleri doğrultusunda mükelleflere iadesine imkan tanındığı anımsatıldı. Bakanlık, bu Tebliğle, söz konusu yasal düzenlemelerle belirli şartlar altında, yapılan mal teslimi ve hizmet ifasının KDV'den istisna tutulduğu uluslararası kuruluşlara eklenen NATO ve NATO'ya bağlı fon ve ihtisas kuruluşlarını, KDV Genel Tebliği'ne de yansıttı.
 

KDV genel tebliğlerinde yapılan değişiklikler

Tebliğle, Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde tecil-terkin uygulaması ve Hızlandırılmış KDV İade Sistemi (HİS) uygulamasında da değişikliklere gidildi. Bakanlık, mükelleflere, bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlık tarafından HİS sertifikası verilmesi şartlarından bazılarını değiştirdi.

Buna göre, mükellefler, başvuru tarihinden önce vergi dairesine vermiş oldukları son yıllık Kurumlar Vergisi beyannamesinin ekinde yer alan bilançoya göre en az; aktif toplamının 200 milyon lira, maddi duran varlıkları toplamının 50 milyon lira, öz sermaye tutarının 100 milyon lira, net satışlarının 250 milyon lira olması ve başvurudan önceki takvim yılında vergi dairesine vermiş olduğu muhtasar beyannamelere göre aylık ortalama çalıştırılan kişi sayısının 350 ve daha fazla olması şartlarıyla HİS sertifikası alabilecek.

Yılı içinde mahsup edilemeyen vergilerin iadesi

İndirimli orana tabi işlemler kapsamında yapılacak iadelere ilişkin usul ve esaslara yönelik düzenlemelerin de yapıldığı Tebliğe göre, iade talebinin 4 bin lira ve üstünde olması halinde 4 bin lirayı aşan kısmın nakden ve/veya mahsuben iadesi, vergi inceleme raporu, YMM Raporu veya teminat karşılığında yerine getirilecek.

İade talebi; iade için aranan diğer belgelerin tamamlanmış olması koşuluyla, iadenin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılacağı durumlarda, mahsuben iade talep edilmiş ise raporun olumlu gelmesi kaydıyla (rapor kısmen olumlu gelmiş ise olumlu gelen kısım itibarıyla) iade talep dilekçesinin verildiği, nakden iade talep edilmiş ise vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte, nakden/mahsuben iadenin YMM Raporu ile talep edilmesi halinde, belgelerin tamamlanıp YMM Raporu'nun ibraz edildiği tarihte, nakden/mahsuben iadenin teminat karşılığı talep edilmesi halinde ise teminatın gösterilip belgelerin tamamlandığı tarihte geçerlik kazanacak.