Vekile kıyak teklifi onaylandı

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi'ni jet hızıyla kabul etti.

09 Mayıs 2013 Perşembe, 19:58
Abone Ol google-news

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, TBMM Üyeliği Kanunu Teklifi'ni kabul etti.

AKP , CHP, MHP ve BDP grup başkanvekillerinin imzasını taşıyan teklif, TBMM üyeleri, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanların mali, sosyal hak ve yükümlülükleriyle ilgili diğer hususları düzenliyor.

Teklife göre, TBMM üyelerinin aylık ödeneklerinin tutarı, en yüksek devlet memurunun almakta olduğu miktar olacak. En yüksek devlet memuruna ödenenlerden gelir vergisine tabi olmayanlar, Gelir Vergisi'ne tabi tutulmayacak. TBMM üyelerine, hesaplanacak aylık ödenek tutarının yarısı kadar yolluk ödenecek. Bu yolluklar herhangi bir suretle haczedilemeyecek.

Milletvekilleri, bu sıfatı aldıkları aydan itibaren, ödenek ve yolluklara hak kazanacak.

Herhangi bir nedenle TBMM üyeliği sıfatı kalkanların istihkakları, bu sıfatın kalktığı ayı takip eden ay başından itibaren verilmeyecek. Ancak, ölüm, Cumhurbaşkanı seçilme ve genel seçimlerin yapılması halinde önceden aldıkları üç aylık ödenek ve yolluklar geri alınmayacak.

Dışarıdan atanan bakanlar, TBMM üyelerine sağlanan haklardan yararlanacak. TBMM üyeleri ile dışarıdan bakanlığa atananlar bu görevlerinden dolayı sigortalı sayılacak.

TBMM üyelerinin, bu üyeliği sona erenler ile dışarıdan atandığı bakanlık görevi sona erenlerin ve bunların eşleri, anne ve babaları ile bakmakla yükümlü oldukları çocuklarının; ölenlerin aylık ve tazminat alan veya müstahak olup da bu tazminatı alamayan dul ve yetimlerinin tedavileriyle ilgili giderler TBMM bütçesinden karşılanacak.

TBMM üyelerinin ölümlerine ilişkin mevcut yasalarda yer alan düzenleme, bu teklife de taşındı.

Milletvekili ve üyeliği sona erenler ile dışarıdan atanan bakanlar; kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal tesis ve imkanlarından bu kurumların en yüksek yöneticilerinin tabi olduğu koşullarda yararlanacak.

TBMM üyeliği sona erenler; yasama, ödenek yolluk, genel kurul ve parti grup toplantılarına girme hakları dışında TBMM üyelerine tanınan bütün haklardan yararlanacak.

Yasama faaliyetlerinde TBMM üyelerine yardımcı olmak üzere personel çalıştırılabilmesine ilişkin mevcut yasada olan düzenleme de bu teklife konuldu.

Protokol sırasında iki basamak atladı


TBMM Başkanvekilleri, TBMM'de Grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanları, TBMM Katip Üyeleri ve idare amirleri, ihtisas komisyonları başkanları, TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin genel başkanları, TBMM Siyasi Partiler Grup Başkanları ve Başkan Vekilleri, bu siyasi partilerin genel başkan yardımcıları, genel sekreterleri ve milletvekilleri, ilgili mevzuatı gereği belirlenen Başkent protokolü önde gelim listesinde, kuvvet komutanlarından sonra yer alacak. Böylece, milletvekilleri orgeneraller ve oramiraller ile YÖK Başkanı'ndan önceki sıraya geçerek, Başkent Protokol listesinde 20. sıradan 18. sıraya yükselmiş oldu.

İl protokolü önde gelim listelerinde, TBMM üyelerinin ardından, bu üyeliği sonra erenler yer alacak. İllerdeki ulusal ve resmi bayramlar ile her türlü törenlerde TBMM üyeleri ile bu üyeliği sona erenler, soyadı sırasına göre il valisinden sonra yer alacak.

TBMM üyeleri ve bu üyeliği sona erenlere, valiliklerce, bu listedeki sıraları her yasama dönemi başında ve bu sıralamalarda değişiklik olması halinde, değişiklik tarihini izleyen bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecek.

İllerde yapılacak törenlerde yasama organını temsilen varsa sırasıyla Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi parti grup başkanvekilleri veya TBMM ihtisas komisyonları başkanlarından biri; bunlardan biri yoksa il TBMM üyelerinden yaşça en büyük olanı, il TBMM üyelerinden de yoksa diğer TBMM üyelerinden yaşça en büyük olanı protokolde yer alacak. TBMM Başkanı'nın katıldığı tüm törenlerde yasama organını temsilen protokolün ilk üç sırasında başka kimse yer almayacak.

TBMM üyelerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşlerine ve ergin olmayan veya ergin olsalar dahi öğrenimi devam eden çocuklarına 25 yaşının ikmaline kadar; yine ergin olsalar dahi bedensel, zihinsel ve ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olduğu sağlık kurulu raporuyla belgelenen çocuklarına diplomatik pasaport verilecek.

Silah bulundurma ve taşıma

Milletvekillerine, bu üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara; ilgili kanun kapsamına giren silahlar için "silah bulundurma ve taşıma ruhsatı" verilecek. Bu ruhsatlarda süre kaydı aranmayacak. Avda veya sporda kullanılan her nevi ateşli yivli silahlar da bu kapsama tabi olacak. Ateşli silahların taşınmasına veya bulundurulmasına yetki veren kayıt ve belgeler, her türlü resim, vergi ve harçtan muaf tutulacak.

TBMM üyelerine özellikleri Başkanlık Divanı'nca çıkarılacak yönetmelikte belirlenen rozet verilecek. Bu rozetler TBMM üyesinin şahsına ait olup başkalarına intikal edemeyecek. Rozetler sahiplerinden başkası tarafından taşınamayacak.

TBMM Başkanlığınca milletvekillerine, üyeliği sona erenlere ve dışarıdan atanan bakanlara verilen kimlik belgesi, tüm resmi ve özel kuruluşlar tarafından kabul edilecek resmi kimlik hükmünde olacak.

Vefat eden TBMM üyesinin, bu üyeliği sona erenin ve dışarıdan atanan bakanın vasiyeti üzerine ya da eşi veya birinci derece yakınlarının talep etmesi halinde, TBMM'de ve defnedileceği ilde valiliklerce cenaze töreni yapılacak.

Trafik ile ilgili hükümler


Milletvekillerinin resmi ziyaret ve programları gereğince kullanımında bulunan araçlar, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca geçiş üstünlüğü bulunan araçlar ve sürücüler kapsamına alınıyor. Öncelik sırasına ilişkin olarak bu kapsamda değerlendirilecek.

İşlem yapılması gereken aracın, kayıtlardan TBMM üyeleri ile dışarıdan atanan bakanlar tarafından kullanıldığının anlaşılması halinde, trafik kural ihlali tespit tutanağı düzenlenecek ve valilikler aracılığıyla TBMM Başkanlığı'na gönderilecek.

Milletvekillerinin yapamayacağı işler

Milletvekilleri; devlet ve diğer kamu tüzel kişilerinde ve bunlara bağlı kuruluşlarda; devletin veya diğer kamu tüzel kişilerinin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak katıldığı teşebbüs ve ortaklıklarda görev alamayacak. Milletvekilleri ayrıca; özel gelir kaynakları ve özel imkanları kanunla sağlanmış kamu yararına çalışan derneklerin ve devletten yardım sağlayan ve vergi muafiyeti olan vakıfların, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile sendikalar ve bunların üst kuruluşlarının ve katıldıkları teşebbüs veya ortaklıkların yönetim ve denetim kurullarında da görev alamayacak.

Milletvekilleri, belirtilen bu kurum ve kuruluşlarda; ücret karşılığı iş takipçiliği, komisyonculuk ve müşavirlik yapamayacak; genel sekreter, sekreter veya benzeri herhangi bir nam altında hiçbir yönetim görevi alamayacak.

Milletvekilleri herhangi bir taahhüt işini doğrudan veya dolaylı olarak kabul edemeyecek, temsilcilik ve hakemlik yapamayacak. Milletvekilleri, yürütme organının teklif, inha, itama veya onamasına bağlı resmi veya özel herhangi bir işle görevlendirilemeyecek.

Her yasama döneminde TBMM üyeliğine seçilmeden önce, yasaklanan herhangi bir yükümlülük üstlenmiş bulunan TBMM üyeleri, mevcut durumlarını altı ay içinde düzenlemeye uygun hale getirecek.

Milletvekillerinin temsil niteliği bulunan programlar için yapmış oldukları giderler, TBMM bütçesinden karşılanacak.

Kadın milletvekillerine doğumu izni


Teklife eklenen bir maddeyle, kadın milletvekillerine kamu çalışanlarında olduğu gibi doğum izni getirildi.

Buna göre, kadın milletvekilleri doğumdan önce ve sonra, toplam 16 hafta süre analık izni kullanacak. Çoğul gebelik durumunda bu süreye iki hafta daha eklenecek.
Sürelerin hesaplanmasında, tatil veya ara verme süreleri dikkate alınacak. İlave izin kullanımları TBMM İçtüzüğünün izinlere ilişkin genel hükümlerine tabi olacak. Kullanılan izin sürelerince ödenek, yolluk ve diğer mali ve sosyal haklarda kesinti yapılmayacak.

"Burada karşı çıkamam ama Genel Kurul'da vicdanımın sesini dinleyeceğim"


Teklifin görüşmelerinde konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Kazım Kurt, yeni Anayasa yapım sürecinde olunduğunu hatırlatarak, "Yeni Anayasa yapacağız, orada bir milletvekilinin oyu bile çok önemli ama 8 milletvekili burada yok. Onların yokluğunda Anayasa yapacağız" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, "Burada grup kararına karşı çıkamam ama Genel Kurul'da vicdanımın sesini dinleyeceğim" diye konuştu.

Aslanoğlu, tutuklu milletvekilleri olduğunu anımsatarak, "Bu kanuna onların durumu da konulmadığı sürece, nasıl oy vereceğimi vicdanımda tartmam gerekiyor" dedi.
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, bu düzenlemenin kamuoyunda çokça tartışıldığını ifade ederek, "Oğlum bile bana 'ya baba iyisiniz gene kendinize bir şeyler çıkartıyorsunuz' dedi. Ben de 'bir şey çıkartmıyoruz' dedim. Mevcut yasalarda olanları buraya alıyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel, "6 metrekarelik hücrelerde görev yapmayan milletvekilliğini anlamaz" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, 12 bin TL'si milletvekilliği, 6 bin TL'si de emekli maaşı olmak üzere toplam 18 bin TL maaş aldığını söyleyerek, "Bana göre bu ayrı ayrı olmamalı. Sadece maaş 18 bin TL olmalı, bir kısmı emekli maaşı adı altında olmamalı" dedi.

Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, devlet memurlarının da aynı statüde olduğunu ifade ederek, "23 yıl memur olarak prim ödüyorsunuz, 23 yılın sonunda diyelim ki genel müdür ya da daire başkanı oldunuz. Sadece 2 yıl daire başkanlığı primi ödediğiniz halde, sanki 25 yıl daire başkanı olmuş gibi emekli maaşı alıyorsunuz" diye konuştu.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi de Yargıtay üyesinin emekli olduğu zaman 4 bin 900 TL, milletvekilinin ise 6 bin TL maaş aldığını belirterek, "Türkiye'de devletin önünü açan, devlete farklı kazanımlar getiren siyaset kurumudur" dedi.