Olaylar Ve Görüşler

Kitap ve süreli yayınlarda KDV

09 Şubat 2019 Cumartesi

Sözde değil, özde bir kdv istisnası ve kitabın teşviki için, kitabın sadece belirtilen yayıncılar tarafından teslimi değil, okuyucuya ulaşıncaya kadarki her aşamasında kdv istisnası söz konusu olmalıdır.

Geçen hafta Yasama organı, Meclis’in gündeminde bulunan 7161 sayılı Kanunun 17. maddesi ile KDV Kanununun 13’üncü maddesine (n) bendi ekleyerek kitap ve süreli yayınlar için KDV istisnası getirdi. Ve yürürlük tarihi olarak da 1 Şubat 2019’u belirledi. Kitap ve süreli yayınlar için getirilen KDV istisnasını amaç itibarıyla olumlu bulmakla birlikte, kapsam ve etkileri itibarıyla beklentileri karşılamaktan uzak kaldığını belirtmek gerekmektedir.
1 Şubat 2019’da yürürlüğe giren kitapta kdv istisnası düzenlemesi, mevcut haliyle, bazı tereddütleri ve soru işaretlerini de beraberinde getirdi? Pek çok kişi düzenlemeyi, kitap ve süreli yayınların tamamı ve her aşamasında kdv kalktı olarak algıladı. Peki gerçekten kitapta kdv kalktı mı?
Yukarıda yer verdiğimiz sorular ve konular, kitap ve süreli yayınlarda KDV istisnasının kamuoyunu ve özellikle okuyucuları tatmin etmekten uzak olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle, kitap ve diğer yayınlarda KDV istisnasının kamuoyu beklentilerini karşılayacak şekilde oluşturulması amacıyla görüş ve önerilerimizi kamuoyu ile paylaşma gereği hissettim.

KDV konusunda önerilerim
Kitapta KDV istisnasının gerçek anlamda okuyucuya fayda sağlayacak şekilde oluşturulması için görüş ve önerilerimizin öne çıkanları aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır:
? Kitapta KDV istisnası düzenlemesi kapsam açısından sıkıntılıdır. İstisnanın sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan yayıncı sertifikası almış yayıncılara tanınması, uygulamanın kapsam ve etkisini daraltmaktadır. Bu nedenle, KDV istisnasının yayıncı esaslı değil, yayın bazında olması gerekmektedir. Başka bir deyişle, yayımlayandan bağımsız şekilde kitapta ve diğer yayınlarda KDV istisnası getirilmelidir. Bunun için KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesinin (n) bendinde bu yönde bir değişiklik yapılması gerekmektedir.
? Kitapta KDV istisnasının sadece yayıncılar tarafından teslim aşaması için öngörülmüş olması pek çok sakıncayı beraberinde getirmektedir. Örneğin, istisna kapsamındaki yayıncıların dağıtıcı ve toptancılara yaptığı satışta KDV istisnası uygulanırken, bu kişiler tarafından nihai tüketiciye yapılan satışta KDV uygulanması söz konusu olacaktır. Sözde değil, özde bir kdv istisnası ve kitabın teşviki için, kitabın sadece belirtilen yayıncılar tarafından teslimi değil, okuyucuya ulaşıncaya kadarki her aşamasında kdv istisnası söz konusu olmalıdır.

Kitapta istisna
? Kitaba yönelik olarak yukarıda zikredilen KDV istisnası açısından farklı bir sorun alanı da KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesindeki istisnalar için öngörülen 100 TL’lik sınır uygulamasıdır. Söz konusu 100 TL’lik sınır, KDV Kanunu’nun 13’üncü maddesinde sayılan istisnalar kapsamına giren işlemler dolayısıyla düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen işlem bedelinin KDV hariç tutarının 100 TL’nin altında olması halinde bu işlemlerde istisna uygulanmasına engel olmakta ve genel esaslar çerçevesinde 100 TL’nin altında kalan işlemlerde KDV hesaplanmaktadır. Dolayısıyla, pek çok okuyucu için 100 TL’lik sınır nedeniyle kitapta KDV istisnası anlamsız hale gelmektedir. Sayın Cumhurbaşkanının konuya ilişkin bir Cumhurbaşkanı Kararı ile kitaplar için istisna alt sınırını sıfıra kadar indirme yetkisinin olduğunu belirterek, bu yetkinin kullanılarak 100 TL’lik sınırın kitap ve diğer süreli yayınlar için sıfıra indirilmesi, kitapta gerçek anlamda kdv istisnası için elzem olduğu düşünülmektedir.
? Bu istisna ile birlikte kitap ve süreli yayın basımı için yüklenilen KDV’lerin yayıncı üzerinde kalması söz konusudur. Yayıncı üzerinde kalan KDV yükünün, her ne kadar KDV istisnası düzenlemesi bulunsa bile, kitap maliyetine eklenmesi mümkündür. Bu nedenle, yayıncıların yüklendiği KDV’lerin yayıncılara hızlı bir şekilde iadesine yönelik bir düzenlemenin en kısa sürede yapılması gerekmektedir.
? İstisna kapsamının sadece basılı kitap ve süreli yayınlarla sınırlı tutulması, günümüz koşullarına uygun değildir. KDV istisnası kapsamına, basılı olanlarla birlikte, e-kitap, e-dergi ve e-gazetenin de dahil olması gerekmektedir. Böylece hem teknolojik gelişmelerin hâkim olduğu dünyanın gereklerine uyum sağlarken hem de çevreci bir vergileme örneği ortaya koymuş oluruz.

Sorunun taraf ve paydaşları
? 7161 sayılı kanunda 1 Şubat’ta yürürlüğe gireceği hüküm altına alınan kitapta ve süreli yayında KDV istisnası ile uygulamanın ne şekilde olacağı konusunda KDV Genel Uygulama Tebliği’nde gerekli açıklamaların 1 Şubat’tan önce yapılmamış olması kamuoyunda tereddüt ve belirsizliklere yol açmıştır. Bu nedenle KDV Genel Uygulama Tebliği’nde konuya ilişkin açıklamalara ivedilikle yer verilmeli ve yukarıda yaptığımız öneriler göz önünde bulundurulmalıdır.
? Kitap ve süreli yayınlarda KDV istisnası ile ilgili yapılan düzenlemenin yukarıda sıraladığımız tartışmalı ve tereddüte yol açan pek çok boyutunun, böyle bir düzenleme yapılırken düzenlemenin kamuoyu ile paylaşılmadan, konunun tarafları ve paydaşlarının kapsam ve uygulama konusunda görüşlerinin alınmadan yapılmış olmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, kitap ve benzeri yayınlarla, bunların elektronik formatlarına ilişkin yeni bir düzenleme yapılırken konunun taraf ve paydaşlarının kapsam ve uygulama konusundaki görüş ve önerilerinin alınarak değerlendirilmesinde büyük fayda bulunduğu gözlemlenmiştir.

Dr. Ozan Bingöl / Vergi Uzmanı, Başkent Üniversitesi Öğr. Gör.


Yazarın Son Yazıları