Örsan K. Öymen

Yasadışı hükümet

06 Aralık 2021 Pazartesi

Anayasaya ve yasalara uymayan bir hükümet, yasadışı bir hükümettir. Böyle bir hükümet meşruiyetini kaybeder, gayrimeşru bir hükümet sayılır. Bir hükümetin halk tarafından seçilmiş olması, yasal olduğu anlamına gelmez. Çünkü bir hükümetin yasadışı olup olmadığı sadece seçim sonuçlarına göre değil, anayasaya ve yasalara göre de belirlenir.

AKP hükümeti bugüne kadar anayasayı defalarca ihlal ederek gayrimeşru olduğunu göstermiştir. AKP Genel Başkanı ve “Cumhurbaşkanı” Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de görevi üstlenirken anayasaya bağlı kalacağına dair namusu ve şerefi üzerine yemin ettiği halde, anayasayı defalarca ihlal etmiştir ve ihlal etmeye de devam etmektedir.

***

AKP iktidarında en sık ihlal edilen anayasa maddeleri ve ilkeleri şöyle özetlenebilir:

Madde 2: “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

Madde 6: “Türk milleti egemenliğini, anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır… Hiçbir kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz.”

Madde 8: “Yürütme yetkisi ve görevi, cumhurbaşkanı tarafından, anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.”

Madde 11: “Anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.”

Madde 14: “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.”

Madde 24: “Kimse, devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.”

Madde 25: “Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.”

Madde 26: “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.”

Madde 28: “Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.”

Madde 34: “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir.”

Madde 138: “Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm verirler. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.”

***

AKP hükümetinin ve onun ortağı MHP yönetiminin, anayasaya sahip çıkan CHP ve İYİ Parti liderlerini, bu partilerin belediye başkanlarını, muhalefetteki siyasetçileri, gazetecileri, yazarları tehdit etmeleri ve tehdit edilenlerin saldırılara uğramaları, AKP hükümetinin gayrimeşru bir örgütlenme olduğu gerçeğini pekiştirmektedir.

CHP’nin eski genel başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın’ın bu konuda yaptıkları suç duyurusu konusunda bir gelişmenin sağlanamamış olması da bu yasadışı örgütlenmenin nasıl korunup kollandığını bir kere daha hatırlatmaktadır.

Seçimlerden ve halk desteğinden de umudunu kesen AKP hükümeti, Adalet Bakanlığı’nı, İçişleri Bakanlığı’nı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü, Milli İstihbarat Teşkilatı’nı, Milli Savunma Bakanlığı’nı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni, AKP iktidarının devamını sağlamaya yönelik birer araç haline dönüştürerek anayasal düzeni yıkmak yolunda ilerlemektedir!

Bu nedenle muhalefetin hata yapma lüksü yoktur!


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

AKP’nin 2023 hedefi 24 Ocak 2022
Cemaat ve tarikat 17 Ocak 2022
Sokakta kalan sorular 10 Ocak 2022
AKP siyasi parti mi? 3 Ocak 2022
Türkiye Şili olabilir mi? 27 Aralık 2021