Olaylar Ve Görüşler

Demokrasi ve hukuk kazanacak

11 Mayıs 2019 Cumartesi

YSK’nin verdiği İstanbul seçiminin iptali kararı ile, özelde İstanbul’da, genelde de tüm yurtta seçmenlerin özgür iradesi yok sayılmıştır. YSK üyelerinin yurttaş iradesini tanımama ve yok sayma kararı yargının tamamen ortadan kaldırıldığını göstermektedir.

6 Mayıs 2019 tarihi ülkemiz adına demokrasinin, millet iradesinin hiçe sayıldığı bir gün olarak ta­rihe geçmiştir. YSK 31 Mart İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı se­çim sonucunu iptal ederek adeta ‘hu­kuk’ devletini ortadan kaldırmıştır. Yurttaşlarımızın demokratik hakları YSK kararı ile gasp edilmiştir.
Kısaca söylememiz gerekirse YSK’nin bu kararı Cumhuriyetimize ve demokrasimize darbe vurmuştur. Ülkemiz demokrasisi, AKP iktidarı ve onun yarattığı yeni rejim ile tehli­ke altına girmiştir. Hukuk ve adalet kavramları yalnızca tek bir kişinin isteğine ve emrine göre şekillenmek­te tek adam yönetimi ile ülke tek bir sese tek bir düşünceye hapsedilmeye çalışılmaktadır.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis­temi çoğulcu yapı ile yasama, yürüt­me ve yargı gibi kuvvetler ayrımını tek bir kişide toplamıştır. Demokrasi ve parlamenter sisteme karşı olan bu sistem yargı organlarını denetim altı­na almış, hatta yargıda görev yapan­ların bağımsız karar verme mekaniz­masını ortadan kaldırmıştır.

AKP’nin komplo düzeni
AKP iktidarı ve onun iktidar ortak­ları seçimleri ancak ve ancak kendi­leri kazandıkları zaman meşru gör­mekte aksi sonuçları komplo olarak değerlendirmektedir. Bu ve benze­ri durumlar ancak faşist diktatörlük­ler döneminde görülebilir. İktidar ve YSK ittifakı ile İstanbul seçimlerine yapılan müdahale adeta 12 Eylül dar­becilerini bizlere hatırlatmıştır. Yeni rejim ve onun çevresinde yer alan it­tifak ortakları hukuksuzluktan bes­lenmeye devam etmektedir.
Özelde İstanbul’da, genelde de tüm yurtta seçmenlerin özgür iradesi yok sayılmıştır. YSK üyelerinin yurttaş iradesini tanımama ve yok sayma ka­rarı yargının tamamen ortadan kaldı­rıldığını göstermektedir.
Demokratik hukuk devletinde ör­neği görülmeyen bu karar yurttaş­larımızın adalet kavramına güveni­ni ortadan kaldırmış ve toplum vic­danından kuşku ve soru işaretlerini büyütmüştür. Bugün, yaşanan siyasi kaosun sorumlusu, tek kişi rejimidir. Tek kişi rejimi, giderek daha otoriter, daha baskıcı ve milli iradeyi inkâr edici bir yapıya bürünmeye başla­mıştır. Cumhuriyetimizin temel ilke­si olan millet iradesi ve hukukun üs­tünlüğü tek bir kişinin yönetimi ile gasp edilmeye çalışılmaktadır.

Yurttaş iradesine saldırıdır
İstanbul seçimlerinin iptal edilme­si milyonlarca yurttaşın iradesine ve ülkemizin egemenliğine yönelik bir saldırıdır. Bugün bizlere düşen görev ve sorumluluk bu saldırılar karşısına birlik olmak ve egemenlik hakkımı­za sahip çıkmaktır. Seçimin iptali ül­kemizin demokrasi tarihini ve gele­neğini, Cumhuriyet devrimimizin te­meli olan hukukun üstünlüğü ilkesi­ni yok saymaktır.
Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu olarak memleketimizin geleceğine, yurttaşlarımızın iradesine yönelik bu tehditlere karşı mücadele etmeye de­vam edeceğiz. 31 Mart seçimleri mil­yonlarca yurttaşın nezdinde sonuç­lanmıştır. Sayın Ekrem İmamoğlu İs­tanbul Büyükşehir Belediyesi Başka­nı seçilmiştir. Ne hukuku yok sayma peşinde olanların ne de açıkça yurt­taş iradesine el koyan gerici yeni re­jimin, ittifak ortaklarının bu sonucu değiştirmeye asla ve asla gücü yet­meyecektir. Birleşik Kamu-İş her za­man olduğu gibi, bugün de haktan, hukuktan ve adaletten yana tavır al­mıştır. Cumhuriyetimiz kazanacak, yurttaşlarımızın iradesi kazanacak, demokrasi ve hukuk kazanacaktır.

MEHMET BALIK
Birleşik Kamu-İş Konf. Genel Başkanı


 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları