Elçin Poyrazlar

Feminist Eylem Planı

08 Mart 2021 Pazartesi

İktidar olan erkek politik gücün yasama gücüne sınırsızca sahip olmasına itirazımız var. 

Kadınları eşitsizlik, ayrımcılık, istismar, şiddet ve katliamdan koruma yükümlülüğünü yerine getirmeyen otoriteyle varsayılan toplumsal sözleşmeyi tek taraflı feshediyoruz. 

Yönetilen kadınların yasalarda söz hakkı ve mevcudiyeti yok. Hukukun üstünlüğü kadınlar ve diğer dezavantajlı gruplar için işlemiyor. 

İnsan haklarının en önemli unsurlarından kadın haklarını sağlamanın tek yolu feminist bir politika üretmek ve uygulamak.

Bu gerekçelerle bir Feminist Eylem Planı’nın ilke ve amaçlarına gereksinim duyuyoruz;

-Feminist hareket halkın en az yüzde ellisinin refahını ve geleceğini ilgilendiren siyasi bir akımdır. Feminist siyaset sadece kadınları değil, erkek ve kız çocuklarını, yoksulları, LGBTİ+’ları, göçmenleri, dini ve etnik azınlıkları, hayvanları, tüm hak ihlalleri yaşayanları ve bu siyasetin içinde yer almak isteyen erkekleri de kapsar. 

-Feminist siyasetin odağında tam demokratik kurumlar, ekonomik bağımsızlık, eğitim ve sağlık hizmetlerine tam erişim, fırsat eşitliği, çevre ve doğanın korunması, toplumsal cinsiyet eşitliği, temel özgürlükler, adalet ve sosyal refah bulunur. 

-Ülkede cinskırıma dönüşen kadın katliamı en acil meseledir. İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için sokakta, sosyal medyada ve diğer tüm platformlardaki protestolar ve yoğun kampanyalar en meşru haktır.

-Feminist siyasetin ana hedefi parlamentoda ve siyasi oluşumlarda kadın ve diğer grupların temsilinin eşitlikçi biçimde sağlanması ve farklı seslerin siyaset sahnesinde duyulmasıdır. 

-Feminist hareket kesişimsel ve çoğulcudur. Partiler üstü olduğu gibi toplumun farklı katmanlarında kendisine karşılık bulacak bir potansiyele sahiptir. Kadınlar ve diğer dezavantajlı grupların meseleleri bu siyasetin ortak paydasıdır. 

-Feminist siyaset baskıcı ve hiyerarşik değildir. Hiyerarşik oluşumlara karşıdır çünkü derdi güç ilişkileridir. Pek çok lideri olan yatay bir yapıya sahip olmalıdır. Sıkı bir örgütlenme, iletişim, bağ kurma, tabanın taleplerine kulak verme, hak ihlalleri ve acil öncelikler konusunda hızlı hareket edebilme yeteneklerini daha da geliştirmelidir. 

-Feminist akımın görevlerinden biri medya ve siyasetteki kadın düşmanı dille mücadele etmektir. Nefret söylemleri ve ırkçılıkla mücadele bu siyasetin ana konusudur. 

-Feminist siyaset, erkek ve kız çocuklarının eğitimine büyük önem verir. Çocukların okula gönderilmesi, erkek çocukların eşitlik konusunda eğitilmesi, çocuk gelinler sorununun çözülmesi ve ileride kızların çalışma hayatına katılımında vazgeçilmezdir. 

-Toplumsal roller, cinsiyet kimlikleri, cinsellik, kadın-erkek eşitliği ve farklı etnik kökenlerle ilgili düşmanca söylemlerle mücadele etmek için çocukların erken yaşlarda eğitilmesini zaruri görür. 

-Kadınların iş hayatına katılımını, siyaset, hukuk, akademi, bilim, medya, sanat ve pek çok alanda kadın liderlerin yetişmesini öncelik olarak görür ve bu yönde çaba harcar. 

-Kız çocuklarının özsevgi, özgüven, özsavunma ve diğer tüm kişilik haklarını keşfetmesi ve bu değerleri koruması için destek sağlamayı görev bilir. 

-Feminist siyaset tüm kadınlara karşı yürütülen değersizleştirme, sistematik cinsel, fiziksel, psikolojik şiddetle mücadele için araçlar üretir ve bunları uygular. 

-Feminist siyaset evrenseldir. Küresel feminist siyasetin bir parçasıdır ve iddia edildiği gibi ‘ithal’ bir politika değildir. Din, adet, görenek, devlet, ‘Türk aile yapısı’ gibi kurumların köhne taleplerine göre şekillenmez. Feminist siyasete yön veren kadınlar ve onların haklarıdır. 

-Feminist hareket şeffaftır. Örtülü ödenekleri, kapalı kapılar ardında gizli anlaşmaları, çıkar takasları, siyasi alışverişleri yoktur. Feminist siyasetin amaçları ve ilkeleri haksızlığa karşı gelmek üstüne kuruludur. Uzlaşı ancak bütüncül bir eşitlik sağlandığında yapılır. 

-Feminist siyaset, savunduğu değerler bakımından 21. yüzyılın politikasıdır. Erkek politikaların yetersizliği, basiretsizliği, hak ve adalet konularında eksikliği, ayrımcılığı eski çağlara gömülmeye mahkumdur. Feminist politikalar ilerici, barışçıl ve eşitlikçidir. 

Feminist  eylem planının nihai amacı feminist bir yönetim ve demokratik feminist bir anayasadır.


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Havuç, sopa ve AB 7 Nisan 2021
Pusu hukuku 22 Mart 2021
Tersine, Beyin Göçü 18 Mart 2021