Özdemir İnce

Başyüce’nin marifetleri

24 Mayıs 2020 Pazar

Günümüz AKP iktidarı Necip Fazıl Kısakürek’in İdeolocya Örgüsü adlı kitabından aldığı ilhamla bir totaliter rejim programını adım adım uygulamakta. Adı geçen kitaptan kısa bir bölümü bilgi ve ilginize sunuyorum:

***

Baş yücelik emirleri - matbuat (basın):

• Bu emrin neşriyle beraber, “Matbuat Hürriyeti" (Basın Özgürlüğü) isimli millî ve içtimaî felâket vesilesi kaldırılmıştır. Bundan böyle matbuat, bilinen mânada hür değildir.

• Bu yasağa, kitap, gazete, mecmua, broşür, afiş vesaire olarak matbuat çerçevesinin belirttiği ne kadar yayın vasıtası varsa hepsi birden dahildir.

• Şimdiki istikâmetsiz beşeriyetin en aziz hürriyetlerden  biri tanıdığı fikir hürriyeti, hürriyet mefhumunu hakka esaret bilen yekpâre telâkkinin emrinde, sırf  “hürriyet için hürriyet” faciasından ve her menfi tesire açık başıboşluktan  cebren  kurtarılacaktır.

• Yukarıda sayılan yayın vasıtalarının kadrolaştırdığı,  şiir, piyes, hikâye, tenkid, tetkik, siyaset, ilim, fikir, röportaj vesaire gibi bütün ifade nevileri, neşirlerinden evvel, kendi kendilerini devlete tasdik ettirmek ve neşir ehliyet  ve liyakatini alâkalı devlet teşekkülü marifetiyle hüccetlendirmek (kanıtlamak) mükellefiyeti altındadır.

• Gerçek hürriyetin ne demek olduğu anlaşılıncaya ve bu anlayışı doğuracak yüksek ferdî ve İçtimaî irfan maya tutuncaya kadar, her şekli ve her nev’ile matbuat, en sert murakabe ve en keskin güdüme tâbi tutulacaktır. Basın, kendini kontrol edebilecek hâle gelinceye kadar, bu böyle!.. (Sayfa:.342-343)

***

Baş yücelik emirleri dans

• Dans yasaktır.

• Vatan kurtarıcısı çapında eski bir Fransız devlet adamının, dansa dair sorulan suale, sırf bir yatak içinde kadınla erkeğin fiilini kastederek verdiği, “Niçin ayakta?”cevabı kadar dansı izah edebilecek bir tarif olamaz. Hususiyle  tarif, Avrupa;mso-bidi-font-weight:normal'>       

• Alenî ve içtimaî bir zina nazariyesinden başka olmıyan dans, belki de bu münafık cephesiyle zinadan iğrenç bir fiil olarak, Büyük Doğu mefkuresinin en şiddetli yasakları arasındadır.

• Kadınla erkeği müşterek ve ahenkli harekete vücut kıvrımlarını göstermeye davet eden ve ister bir ister birçok insanın şehevî hareketlerinden ibaret olan millî ve gayri millî bütün çeşitleriyle bizden değildir.

• Zaten murakabe ve tecessüsü mümkün olmıyan ve içenden geçen her şey Allaha havale olunmak icap eden hususî mesken müstesna, umumî ve içtimaî mekanlardan· herhangi birinde, her şekliyle dans yasağı şiddetle takip olunacaktır.

• Sadece dans fiiline dayanılarak yarım asırdan beri memleketimizde an'aneleştirilen balolar, ayrıca  (bar)lar, dansingler, (diskotek)ler, gece kulüpleri kendilerini içki yasağı bakımından sınırlamış olsalar bile, dans yasağı ölçüsüyle ta kökünden tasfiyeye tâbi...

• Karısını ve kızını, yabancı bir erkeğin kolları içinde ve göğsü üzerinde nazarî ve alenî bir zinaya terkeden ve bundan gocunmayan erkek, bizim anlayışımıza göre, bu halini izaha yelteneceği, nefsine özür aramaya kalkışacağı, bir fuhuş ajanından daha aşağılık bir şahıstır.

• Dansa karşı nefretimizi bilhassa şiddetlendirmesi icap eden nokta, Tanzimattan beri gelen murakabe ve muhasebesiz  Garp taklidi cerayanlarının, içimize, Masonlar ve dönmeler vasıtasiyle bilhassa dansı sokarak, güzelim ahlâkımıza ifsat ettiğidir.

• Avrupalı için, kendi hususî bünyesi, telâkkisi, ruhî ve içtimaî müesseseleri bakımından bir dereceye kadar tabiî olduğu halde, bir Fransız büyüğünün bu kadar ağır bir nefret ve hakaretle vasıflandırdığı dans, Avrupalı hesabına başlıbaşına bir tahrip vesilesi olduğu halde, bizim İslâm ve millî bünyemize tatbik edildiği gün, her şeyimizi birden berhava edecek bir yıkıcılık müessiri olur. İşte böyle olduğu ve büsbütün olacağı içindir ki, bizim cemiyet ölçümüzde dansla  göz önünde zinanın birbirinden farkı yoktur. (Sayfa:338-339)

***

Sonuç: Prototipini AKP yönetiminde yaşadığımız Başyücelik  devleti işte budur. Hitler'in Davam kitabına benzeyen İdeolacya Örgüsü Başyücelik rejiminin sanki uygulama planı. Bu rejimin öteki adı İmamokrasi'dir.

Benim İmam-Hatip Saltanatı : İmamokrasi ve Din İman Masa Kasa adlı kitaplarımı  hâlâ okumadınız mı?

 


Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları

Ekonomist Diyanet 9 Ağustos 2022
Gene bir imam 5 Ağustos 2022
Minber dokunulmazlığı 2 Ağustos 2022