Olaylar Ve Görüşler

Gata böyle kalmamalı

12 Ocak 2019 Cumartesi

Askeri hastaneleri ve askeri tıbbiyeyi kapatmak GATA ve diğer tüm askeri hastaneleri Sağlık Bakanlığı’na bağlamak Türkiye Cumhuriyeti’nin ve TSK’nin askeri sağlık destek hizmetlerinin başıbozuk bırakılması teşebbüsünden başka bir anlama gelemez.

GATA ( Gülhane Askeri Tıp Akademisi) bilindiği gibi 2955 sayılı kanunla kurulmuş TSK’nin savaşta, barışta ve savaşa hazırlanmasında her türlü sağlık desteği ve sağlık eğitimi veren çok önemli ve temel bir kuruluştur. Oysa OHAL bahane edilerek çıkarılan 669 Sayılı KHK ile GATA ve diğer tüm kara, hava, deniz askeri hastaneleri Genelkurmay Başkanlığından alınarak Sağlık Bakanlığına bağlanmıştır. İşte bu işlem, anayasal ve yasal dayanaktan yoksun sakat bir işlemdir. Sözü edilen işlem 31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak tesis edilmiş olmasına karşın 3 yıla yakın uzun bir süreçte düzeltilmemiş olması da acı bir keyfiyettir.

GATA’nın önemi
2955 sayılı kanunda bu husus şöyle açıklanmaktadır. “Gülhane Askeri Tıp Akademisi: Genelkurmay Başkanlığı’nın kuruluşunda, bilimsel özerkliğe sahip, Atatürk ilkelerine bağlı, milli şuur ve disiplini görev bilen, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilimleri alanında en yüksek danışma organı... ve bünyesindeki Askeri Tıp Fakültesi’ne enstitü, yüksek okul ve benzeri kuruluşlar, eğitim hastaneleri ile diğer eğitim ve öğretim kurumları bağlanabilen ve Genelkurmay Başkanlığının gerek ve ihtiyaç duyduğu sağlıkla ilgili eğitim ve öğretimi de yaptıran bir yüksek öğretim kurumudur.”
Görüldüğü gibi GATA’nın adı ve bağlı olduğu Genelkurmay başkanlığı makamı kanunla tayin edilmiştir. 669 sayılı KHK ile GATA’nın isminin değiştirilerek Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılması ile özel bir askeri sağlık kurumu olan GATA’nın askerlikle ve askeri hizmetlerle ilgisi bulunmayan T.C Sağlık Bakanlığına bağlanması ağır bir hukuk ihlalidir. Anayasamızın 104. maddesi sarih ve acıktır. “Anayasamızda münhasıran kanunla düzenlenmesi ön görülen konularda KHK çıkarılamaz.” Ve ayrıca “Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çıkarılamaz”. Ve yine Anayasamızın 119. maddesinin f fıkrasında şu hüküm yer almaktadır. “olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda... Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri çıkarabilir. Hükümleri yer almaktadır. Anayasamızda açıkça yazılı olduğu gibi
Anayasamızın 104. maddesini f bendine göre kanunla düzenlenmesi yapılmış konularda KHK çıkarılamaz.
Olağanüstü halin gerekli kıldığı konular dışında Cumhurbaşkanlığı veya OHAL kararnameleri çıkarılamaz. Anayasamızın bu açık hükümleri karşısında; GATA’nın isminin değiştirilmesi ve GATA’nın Genelkurmay Başkanlığına bağlı iken Sağlık bakanlığına bağlanması işlemi 2955 sayılı GATA kanunu ile düzenlenmiş bir husus olduğundan anayasamızın izin verdiği KHK çıkarılması yetkilerine aykırılığı tartışmasızdır. Olağanüstü hallerde çıkarılacak KHK kararnameler Anayasamızın 119. maddesinde belirtildiği gibi ancak “Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda” çıkarılabilir. Ve ayni gün TBMM’nin onayına sunulur. GATA’nın ismi ile görevleri ve bağlı olacağı makam 2955 sayılı kanunla düzenlendiğinden bu konuda ne normal KHK ve ne de olağanüstü hal KHK çıkarılamayacağı apaçıktır. Çünkü yasama yetkisi münhasıran TBMM’ye ait olup bu yetki hiçbir şekilde değiştirilemez ve devredilemez. Anayasa madde 7. Bu açıklamalarımız karşısında 669 sayılı KHK’nin anayasamızın KHK kararnamelerinin sınırlarını tayin eden yetkileri aştığı anayasa hükümlerine aykırılığı ve hatta anayasamızın ihlal edildiği dahi kuşkusuzdur.
GATA kanununa dönersek, kanuna göre; GATA Genelkurmay Başkanlığına bağlıdır. Bilimsel özerkliği vardır. Atatürk ilkelerine bağlıdır, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağlık bilimleri alanında en yüksek danışma organıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askeri tabip ve gerektiğinde diğer sağlık bilimleri alanında askeri personel yetiştirir.
Genelkurmay Başkanlığının hizmet için ihtiyaç olarak gördüğü sağlıkla ilgili tüm eğitimleri yapan veya yaptıran bir askeri yükseköğretim kurumudur.”

Tartışma
Askeri hastaneleri ve askeri tıbbiyeyi kapatmak GATA ve diğer tüm askeri hastaneleri Sağlık Bakanlığına bağlamak Türkiye Cumhuriyetinin ve TSK’nin askeri sağlık destek hizmetlerinin başıbozuk bırakılması teşebbüsünden başka bir anlama gelemez. Çünkü Sağlık Bakanlığının askeri tababetten anlayan ve askeri tababet eğitimi almış bir uzmanı veya bir dairesi yoktur. Hizmetleri eğitilmemiş insanlar yürütemezler. Sözü edilen işlemin KHK ile yapılması yukarıda arz ve izah edildiği gibi anayasal sınırlar içinde bir işlem olarak değerlendirilemez. Çünkü Anayasamıza göre “ Olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda (Anayasa Madde 119)” KHK’na çıkarılabilir. GATA’mızın ve Askeri Hastanelerimizin OHAL ilanı ile uzaktan yakından bir ilgisi bulunamaz ve yoktur. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı hizmet için ihtiyaç olarak göreceği sağlık desteği ve hizmetleri ile ilgili tüm eğitim ve öğretim hizmetlerini, nerede ve kime yaptıracaktır.

Sonuç ve istem
Açıklanan durum nedeniyle 669 sayılı KHK ile;
GATA’nın isminin kaldırılarak Gülhane Eğitim Hastanesi olarak değiştirilmesi(Bu husus 669 sayılı KHK’de yer almamasına rağmen uygulamada GATA kaldırılarak ismi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değiştirilmiştir.)
GATA’nın Genelkurmay Başkanlığından alınarak Sağlık Bakanlığına bağlanması GATA’da görevli askeri tabiplere TSK leri kıyafet kanununda belirtilen üniformaların ve işaretlerinin kullandırılmaması Genelkurmay Başkanlığımızın Askeri hizmetlerin gerektirdiği eğitimlerden mahrum bırakılması vs. hizmetlerimiz 2955 sayılı kanunla düzenlenmiş bulunduğundan bu düzenlemelerin KHK ile yok edilmesine ve bu olumsuz sürecin devamına seyirci kalınamaz.
669 sayılı KHK’nin GATA ile ilgili olarak yapılan düzenlemelerin yeni bir KHK ile değiştirilerek eski haline getirilmesi yasal ve anayasal bir zorunluktur. TBMM nin. T.C. Hükumetinin ve Türk Yargı sisteminin bu olumsuz duruma seyirci kalması asla düşünülemez. Gereği ilgili makamlara tarih önünde arz olunur.  

Op. Dr. Aytekin Ertuğrul


Yazarın Son Yazıları